• บริษัทฯ หยุดทำการ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  21 /07/2020

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
  แจ้งหยุดทำการ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  เนื่องในวันหยุดชดเชยสงการานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.