• บลจ. อินโนเทค ลงนามบริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  21 /07/2020


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ลงนามบริหารกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
  นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ  นายพูนสุข โตชนาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และนายพีรพล สุขวิบูลย์ เหรัญญิก
  พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด โดยนายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางวิภา พัฒนวณิชย์กุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และนายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์ กรรมการ และกรรมการบริหารร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ขนาดเงินลงทุน 300 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ-ที่ปรึกษา-เจ้าหน้าที่ สอ.กฟผ.ร่วมเป็นสักขีพยาน
   

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.