• INNOTECH

  ผลการดำเนินงาน
  FUNDS PERFORMANCE

  ผลการดำเนินงาน FUNDS PERFOMANCE


  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)

  กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
  กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  กองทุน EP-LTF -29.49 -29.17 -32.06 -30.68 -11.07 -10.26 2.63 2.12
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -29.63 -29.56 -32.04 -30.23 -8.25 -2.88 7.23 6.88
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.27 36.03 26.63 20.02 14.72 14.03 15.72 17.65
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 45.68 45.33 33.04 24.43 16.24 15.22 16.55 19.46

  ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

  ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
  กองทุน EP-LTF 22.10 7.75 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.67 20.66 12.13 20.26 16.14 13.53 13.91 8.61 13.04 9.20
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 17.69 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39
 • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
 • 
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.