• INNOTECH

  ผลการดำเนินงาน
  FUNDS PERFORMANCE

  ผลการดำเนินงาน FUNDS PERFOMANCE


  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)

  กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
  กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  กองทุน EP-LTF -9.00 -11.86 -15.52 -10.86 -4.05 -6.56 6.21 66.61
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -4.01 -4.62 -10.71 -3.69 1.49 2.33 11.93 210.70
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.96 14.56 12.64 10.64 10.99 12.16 14.82 17.08
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 15.17 12.56 11.76 10.14 9.86 11.58 11.05 18.52

  ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

  ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
  กองทุน EP-LTF 22.10 7.75 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 47.80 3.69 10.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.67 20.62 12.11 20.22 16.11 13.51 13.88 8.60 13.03 9.23
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 17.69 22.49 12.69 20.88 13.03 13.70 14.19 6.42 12.04 9.43
 • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
 • 
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.