• INNOTECH

  เกี่ยวกับเรา About

  01
  ข้อมูลบริษัท INNOTECH
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549
  และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยมีทุนจดทะเบียน 67,620,000 บาท (ชำระเต็ม) ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

  ปัจจุบัน บริษัทมีใบอนุญาตการจัดการกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 4 ใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
  การจัดการกองทุนรวม
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
  ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2549
  ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2560
  การจัดการกองทุนรวม
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2549
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)
  ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2549
  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
  ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555
  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  ใบอนุญาตเลขที่ 0009/2560

  หมายเหตุ :
  1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
  2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

  02
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ VISION MISSION
  วิสัยทัศน์

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่เน้นนวัตกรรม และอยู่ในใจลูกค้าเป็นลำดับแรกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

  พันธกิจ
   
  1.  นำเสนอกองทุนนวัตกรรมใหม่ ๆ และแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับลูกค้า
  2.  เน้นลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจบนแพลทฟอร์มดิจิตัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
  3.  พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ และจรรยาบรรณ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
   ของบริษัทฯ

  03
  ค่านิยมหลักของบริษัท INNOTECH
  ความซื่อสัตย์สุจริต

  บริษัทฯยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยทำให้เป้าหมายของลูกค้าเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งเป็นไปตามหลักจริยธรรม และมืออาชีพที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติ พนักงานของบริษัทฯจะอุทิศตัวให้กับการบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และไม่มีนโยบายรับเงินพิเศษอื่นใด ความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักของกระบวนการลงทุน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และทุกอย่างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

  ความกระตือรือร้น

  บริษัทฯจะพยายามให้บรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และติดตามผลของการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯจะดำเนินงานกับทุกสิ่งที่ท้าทายด้วยความกระตือรือร้น ไตร่ตรองอย่างละเอียด และวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีความกระตือรือร้นในทุกสิ่งที่ได้ดำเนินการในทุกวันเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่วางแผนไว้ในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ

  ความคิดสร้างสรรค์

  เรามุ่งมั่นค้นหาความรู้ และทำความเข้าใจในตลาดฯเชิงลึก ซึ่งจะนำมาซึ่งแนวทางการลงทุนที่สร้างสรรค์อันเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ เปลี่ยนแปลงตลาดฯและสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบสำหรับเพิ่มพูนความมั่งคั่งแก่ลูกค้าของเรา ได้อย่างมั่นใจ


  05
  คณะผู้บริหาร INNOTECH
  นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
  ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • M.Sc. Management, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • นักวิเคราะห์การลงทุน กองทุนประกันสังคม

  • Senior Associate, PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 2

   

  นางสาวสุภาพร หมู่พยัคฆ์
  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (MBA-Finance) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด

  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

  • ผู้จัดการอาวุโส สายงานดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ โอเอชเค (ประเทศไทย) จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

   

  นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
  ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Science in Economics (Research) University of North Texas Denton, TX.

  • ปริญญาโท Master of Science in Real Estate (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • Graduate Diploma in Property Valuation Program (GPV) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ปริญญาตรี Bachelor of Arts in Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการกองรีทส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

   


  06
  ทีมจัดการลงทุน INNOTECH
  นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • M.Sc. Management, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • นักวิเคราะห์การลงทุน กองทุนประกันสังคม

  • Senior Associate, PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 2

   

  นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  • ผู้จัดการกองทุน

  • ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 1

   

  นายวิศรุต เสกสรรพานิช
  ผู้จัดการกองทุน คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

  • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

  • Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน

  ผู้จัดการกองทุน

  • ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • ผู้วางแผนการลงทุน (IP License)

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1

  • ผ่านการทดสอบหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) ฉบับที่ 1, 2 และ 3  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.